Jdi na obsah Jdi na menu
 


slovník zkratek z prostředí I. správy SNB a dalších součástí čs. bezpečnostního aparátu

3. 1. 2008

slovník zkratek z prostředí I. správy SNB a dalších součástí čs. bezpečnostního aparátu

 

Zkratka Obsah pojmu
A agent
AO aktivní opatření
AOP agenturně-operativní prostředí
AOR agenturně-operativní rozpracování
AOS agenturně-operativní spojení
AS agenturní svazek
AT agenturní typ
AZ arabské země
BT bojová technika
D důvěrník
DS důvěrný styk
ES evidovaný styk
EV externí využitelnost (informačních výstupů I. správy SNB)
FSZS Federální správa zpravodajských služeb
HN hlavní nepřítel
HSP hromadné sdělovací prostředky
IDC ideodiverzní centrála
INS inspekce náčelníka I. správy SNB
IP infoprodukce; informační produkce I. správy SNB
IS ideospolupracovník
IS imperialistický stát
KA krycí adresa
KB konspirační byt
KC "krátkou cestou" - typ spojení mezi rezidenturou a "centrálou"
KP kádrový příslušník
KS kapitalistický stát
LA Latinská Amerika
MBO mimořádné bezpečnostní opatření
MS mrtvá schránka
MTZ materiálně-technické zásobování
NMV nařízení ministra vnitra
OMS FMV Odbor mezinárodních styků Federálního ministerstva vnitra
OO MV oblastní odbor Ministerstva vnitra
OO StB oblastní odbor Státní bezpečnosti
OP MV operativní porada ministra vnitra
OPK oddělení pasové kontroly
OS operativní styk
OSH ochrana státních hranic
odborná škola I. správy SNB
OŠ FMV operační štáb Federálního ministerstva vnitra
OT operativní technika
OUS ochrana utajovaných skutečností
PR politická rozvědka
PS předávací schůzka
PVO preventivně-výchovné opatření
PZP písemnosti závadové povahy
RNS rozkaz náčelníka správy
ŘS řádná schůzka
S OSH správa ochrany státních hranic
S StB správa Státní bezpečnosti
SEO statisticko-evidenční odbor
SEO FMV Statisticko-evidenční odbor Federálního ministerstva vnitra
SEZO sjednocená evidence zájmových osob
SSEP systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli
T termín
TS tajný spolupracovník
VC vízový cizinec
VKR vojenská kontrarozvědka
VN vnitřní nepřítel
VSB Výbor státní bezpečnosti = KGB
VTR vědeckotechnická rozvědka
ZdÚ zdravotnický ústav I. správy SNB
ZNO zástupce náčelníka odboru I. správy SNB
ZNS zástupce náčelníka I. správy SNB
ZS GŠ MNO Zpravodajská správa Generálního štábu Ministerstva národní obrany
ZS HS PS OSH Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
ZSS země socialistického společenství
ZTÚ zvláštní technický úkon
zastupitelský úřad