Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školství OSH - SOŠ PS a VMV Holešov

3. 1. 2008

Střední odborná škola PS10) a VMV11)

Je čtyřletou resortní školou, která formou denního studia poskytuje úplné střední vzdělání v oboru „všeobecná ekonomika" a praporčické vzdělání. Absolvováním dvouletého studia na této škole splní žáci povinnou školní docházku. Úkolem školy je připravovat absolventy k výkonu praporčických funkcí u PS a VMV, ke studiu na Důstojnické škole PS a VMV, případně ke studiu na vysoké škole. Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 8. třídu základní školy a kteří mají trvalý zájem stát se vojáky z povolání u Pohraniční stráže nebo vojsk ministerstva vnitra. podmínkou přijetí je, že uchazeč v roce, v němž ukončil 8. třídu základní školy dosáhl 14 let věku do 15. července. Po ukončení školy jsou absolventi – vojáci z povolání zařazováni k výkonu služby u útvarů PS a vojsk MV v souladu s potřebami služby.

V průběhu studia jsou žáci bezplatně materiálně zabezpečeni, je jim poskytováno stravování a pobírají kapesné ve výši 50,- Kčs měsíčně (75,- Kčs studující s vyznamenáním). Žáci mají 6 týdenní letní prázdniny, 14 denní vánoční prázdniny a týdenní jarní prázdniny. mimo to je žákům udělováno 1 x měsíčně volno k návštěvě rodiny (jeden pracovní den a sobota s nedělí). V závěru čtvrtého ročníku

- 9 -

vykonávají žáci 5ti měsíční náhradní vojenskou službu s plným zabezpečením vojáků v náhradní vojenské službě a stávají se vojáky z povoláním v hodnosti rotmistr. všichni žáci mají možnost získat oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B".

Studium je ukončeno maturitní zkouškou z předmětů mateřský jazyk a literatura, ruský jazyk, marxismus-leninismus a čsl. socialistické právo a praporčickou zkouškou z předmětů pohraniční příprava a týlová příprava. Vybraní absolventi s výborným prospěchem mohou pokračovat ve studiu na Důstojnické škole PS a VMV, kde získávají odbornost velitele čety a hodnost podporučíka, nebo mohou být vysláni k dennímu studiu na odborné vojenské vysoké školy. Část absolventů je zařazována na základní praporčické funkce u vojsk MV nebo do 6 měsíčního kvalifikačního kursu pro zastávání funkcí výkonný praporčík rPS nebo technik rPS.

Důstojnická škola PS a VMV

Je resortní školou, která formou 10 měsíčního denního studia poskytuje důstojnické vzdělání se zaměřením „Pohraniční stráž" nebo „Vojska ministerstva vnitra".

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči s úplným středním vzděláním, kteří mají zájem stát se vojáky z povolání u Pohraniční stráže nebo u vojsk ministerstva vnitra.

Před nástupem do Důstojnické školy PS nebo vojsk MV jsou uchazeči povoláváni k 5ti měsíční náhradní vojenské službě a to ve dvou termínech k 1. září nebo k 1. dubnu. v náhradní vojenské službě absolvují poddůstojnickou školu PS v Plané u Mariánských Lázní nebo poddůstojnickou školu vojsk MV ve Frýdku Místku.

- 10 -

Po úspěšném absolvování poddůstojnické školy, resp. náhradní vojenské školy, jsou uchazeči přijati do služebního poměru vojáka z povolání v hodnosti rotmistra a převelení ke studiu Důstojnické školy PS a vojsk MV v Holešově.

V průběhu studia Důstojnické školy PS a vojsk MV jsou studenti v materiální péči školy, studium probíhá internátní formou. Studenti v průběhu studia probíhá internátní formou. Studenti v průběhu studia pobírají funkční a hodnostní plat.

Všichni studenti mají možnost získávat oprávnění k řízení motorových vozidel skupin „B".

Studium je ukončeno důstojnickou zkouškou. Absolventi důstojnické školy jsou zpravidla zařazováni do důstojnických funkcí u útvarů Pohraniční stráže nebo vojsk ministerstva vnitra podle směru studia.

Vybraní absolventi s výborným prospěchem mohou pokračovat ve studiu na fakultě ochrany státních hranic Vysoké školy SNB nebo na vojenských vysokých školách.

Výběr ke studiu Důstojnické školy PS a vojsk MV organizují KS SNB12) a provádějí OS SNB podle místa trvalého bydliště uchazečů; poskytují současně i všechny potřebné informace o podmínkách přijetí a další službě.