Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chebská a Plánská brigáda PS - historický zápis

6. 4. 2008

Nástin vzniku a vývoje pohraničních útvarů
5. chebské a 12. plánské brigády

Sestava útvarů Pohraniční stráže (PS), jak ji známe z posledních let komunistického režimu, nemá svůj počátek shodný s rokem 1948, tedy s nástupem komunismu. Útvary PS začínaly vznikat až počátkem roku 1951 a toto „zpoždění“ bylo vlastně zaviněno stále nejasným vývojem představ komunistického vedení o volbě prostředků zamezujících ilegální přechod státních hranic, transformací plánů a jejich realizací resortem vnitra, resp. národní bezpečností, jehož součástí Pohraniční stráž byla.

Ministerstvo národní obrany chtělo novou sestavou Pohraniční stráže nahradit dosavadní pochůzkovou činnost příslušníků SNB (Sbor národní bezpečnosti), kteří vykonávali ochranu státní hranice do té doby výlučně sami. Až v roce 1950 byli posíleni vojáky a došlo tedy k větší hustotě strážců na státní hranici s možností využití dalších podpůrných opatření. Od počátku roku 1951 začala působit tzv. nová sestava Pohraniční stráže Ministerstva národní bezpečnosti, tvořená pěti pohraničními brigádami s NSR a čtyřmi pohraničními oddíly na hranici s Rakouskem a NDR. Nová sestava PS nahradila na stejném úseku tzv. starou sestavu PS o šesti praporech (přes 6000 pohraničníků) při takřka trojnásobném nárůstu pohraničníků. Byly vydány i některé normy, jako třeba zákon č.69/1951 Sb. o ochraně státních hranic z 11.7.1951, nařízení ministra národní bezpečnosti č.70/1951 Sb. ze dne 14.7.1951 o právu příslušníků Pohraniční stráže použít zbraně, a nové ustanovení o pohraničním území č.S-2231/40-taj.-51 vydané 28.4.1951 rovněž ministrem národní bezpečnosti.

Vznikaly pohraniční brigády, kdy např. Chebská zaujala se svými čtyřmi pohraničními prapory o 25 pohraničních rotách střežení 124,3 km státní hranice s NSR a NDR. V červenci roku 1952 to byly:
1. prapor Hranice ( 1.rota Trojmezí I, 2. rota Trojmezí II, 3. rota Pastviny, 4. rota Újezd, 5. rota Štítary, 6. rota Krásňany, 7. rota Celnice (Ebmath).
2. prapor Aš ( 8. rota Krásná, 9. rota Selbská, 10. rota Nový Žďár, 11. rota Polná, 13. rota Hazlov, 14. rota Dolní Paseky, 15. rota Doubrava.)
3. prapor Cheb ( 12. rota Libá, 16. rota Dubina, 17. rota Pomezná, 18. rota Pomezí, 19. rota Horní Kunreuth, 20. rota Svatá Anna.)
4. prapor Cheb ( 21.rota Svatý Kříž, 22.rota Slapany, 23.rota Starý Hrozňatov, 24.rota Kozly, 25.rota Mýtina.)

Od 1.1.1966 se přestal používat elektrický proud vysokého napětí v ochraně státní hranice. Od 1.4.1966 oficiálně skončilo vojskové střžení státní hranice s NDR, když 63 km úseku bývalých pohraničních rot Luby, Plesná, Vojtanov, Horní Paseky, Doubrava a Krásňany (Celnice) bylo předáno pohraničním oddělením VB. Také na zbývajícím úseku hranice došlo ke změnám. Střežený úsek hranice s NSR se chebské brigádě zkrátil, navíc v něm ubylo i několik rot. V organizačních změnách jednak v únoru mizí 5.rota Libá, 21.rota Oldřichov, 26.rota Tišina, 29. rota Pavlova Huť a 31.rota Skláře, jednak je celý úsek 21. – 31.roty předán 12. pohraniční brigádě Planá u Mariánských Lázní. Tato brigáda vzniká z dosavadní brigády poddůstojnických škol tak, že školy jsou znovu včleněny do příslušných brigád a od sousedních pohraničních útvarů přebírá 12.brigáda část střežené státní hranice. V případě chebské brigády jde o úsek 44 760 m s pohraničními rotami Dyleň, Mohelno, Slatina, Broumov, Branka, a Pavlův Studenec, Vašíček a s výcvikovým oddílem Halže. Změna k 1.4.1966 znamenala současně vznik dvoustupňového řízení brigáda-rota zrušením praporů jako středního článku velení. Fakticky však ale zaniklo pouze velitelství 1.pohraničního praporu Vojtanov, ostatní se transformovaly i se záložními rotami ve výcvikové oddíly Aš, Dolní Žandov a jak již bylo řečeno, výcvikový oddíl Halže Byl předán 12.brigádě. Dyleň, Mohelno, Slatina, Broumov, Branka, a Pavlův Studenec - tyto roty se staly 15.6.1972 součástí 5.chebské brigády. V této době délka střežených úseků předávaných rot kolísala v rozmezí od 4 100 do 7 270. Počty pohraničníků na prvosledových rotách se chebské brigádě nezvyšují jen tím, že přibírá 6 rot od plánské brigády (která se tím stává opět školní brigádou), ale též tím, že nové tabulky vstupující v této době v platnost, určují místo typů rot s 55 a 66 pohraničníky a zvyšují počet na 68, resp. na 82 pohraničníků.

V polovině roku 1973 si stála 5. pohraniční brigáda takto:
1. prapor Aš ( 1.rota Trojmezí 68 pohraničníků, 2.rota Pastviny 68, 3.rota Újezd 68, 4.rota Krásná 68, 5.rota Selbská 82, 6.rota Nový Žďár 82, 7.rota Polná 68 pohraničníků.
2. prapor Cheb ( 8.rota Dubina 82 pohraničníků, 9.rota Pomezí 82, 10.rota Hraničná 82, 11.rota Svatý Kříž 68, 12.rota Slapany 82, 13.rota Mýtina 68.)
3. prapor Halže ( 14.rota Dyleň 82 pohraničníků, 15.rota Mohelno 68, 16.rota Slatina 82, 17.rota Broumov 68, 18.rota Branka 68, 19.rota Pavlův Studenec 68 pohraničníků.)

K 1.10.1975 se objevuje v sestavě brigády stavební četa a stavební prapor což byl důsledek reorganizace jednotek pro investiční výstavbu ve vlastní režii (IVVR) Hlavní správy PS OHS (Pohraniční stráž a ochrana státních hranic). Stavební prapor je umístěn do Dolního Žandova a početně se neliší od bývalé jednotky IVVR, ale k 1.1.1976 má již 290 osob. V létě roku 1978 došlo v případě 5.chebské brigády ke zrušení 4.roty Krásná a 15.roty Mohelno (obě typ 68 – počet pohraničníků). Úsek dosud střežený těmito rotami měl připadnout rotám sousedním, k nimž byli pohraničníci hlavně přemístěni a které byly početně posíleny z 82 na 91 (rota Dyleň, Slatina a Ašská), a z 68 na 82 (rota Újezd).

Sestava jednotek 5.brigády PS Cheb počátkem roku 1979:
1.prapor Krásná u Aše ( 1.rota Trojmezí 68, 2.rota Pastviny 82, 3.rota Újezd 82, 4.rota Ašská 91, 5.rota Nový Žďár 82, 6.rota Polná 68)
2.prapor Cheb ( 7.rota Dubina 82, 8.rota Pomezí 82, 9.rota Horní Hraničná 82, 10.rota Svatý Kříž 82, 11.rota Slapany 82, 12.rota Mýtina 82)
3.prapor Halže ( 13. rota Dyleň 91, 14. rota Slatina 91, 15.rota Broumov 82, 16.rota Branka 68, 17.rota Pavlův Studenec 82 pohraničníků.)

Oddělení pasové kontroly Pomezí 68. Období let 1979 – 1989 vykazuje velkou stabilitu v ostraze státní hranice, pouze v roce 1984 byly posíleny roty pasové kontroly (z 66 na 91) z důvodu rostoucího provozu na hraničních přechodech. V únoru roku 1990 byl rozkazem ministra vnitra ČSSR č.24 z 12.2.1990 je dnem 14.2.1990 zrušen politický aparát a rozkazem č. 16/1990 dochází k vynětí oddělení pasových kontrol z působnosti Hlavní správy PS OSH dnem 15.2.1990. Vzápětí byly zrušeny jednotky pomocníků Pohraniční stráže a započato s likvidací ženijnětechnických zařízeních v úsecích pohraničních rot. V druhé polovině roku 1990 bylo provedeno zrušení pohraničních rot a dnem 31.12. je zrušena 5. chebská brigáda PS.

(Čerpáno ze Sborníku archivu ministerstva vnitra 3/2005, vydal odbor archivní a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky)


Dále vytaženo ze stránek Mariolázeňského musea.